Biz hakda

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

zzzzz
6676i9

Tianjin Sinsun Imp & Exp Co., Ltd. 2006-njy ýyldan bäri berkitme senagatyna özüni bagyşlaýar, Berkidiji pudagyň iň soňky nokadynda, Hytaýyň demirgazygynda öňdebaryjy önüm öndürijilerden biri, önümiň hiline ýokary isleg bildirýäris, dowam edýäris 2000 ~ 2500 tonna aralygynda ortaça aýlyk kuwwatyna ýetmek üçin has gowy we has netijeli önümçilik prosesini ösdürmek.Annualyllyk önümçilik kuwwaty 40,000 tonnadan gowrak.

Müşderilerimize has gowy hyzmat etmek üçin zawodymyzda önümçilik liniýalarynyň doly toplumy bar: Bizde 200-den gowrak sowuk sözbaşy maşynlary, 150 toplum ýüplük maşynlary, 60 toplum guýruk buraw maşynlary, 4 ýylylyk arassalaýjy liniýa we 2 awtomatiki paket liniýasy bar.Çig malyň sim çyzgysyndan başlap, soň sowuk baş maşynyň, guýruk buraw maşynynyň, ýarym taýýar önüm bolmak üçin ýüplük maşynynyň üsti bilen, soňra nurbatyň gatylygyny ýokarlandyrmak üçin ýylylygy bejermek üçin simli guşak peçiniň üsti bilen.

 

Indiki ädim, poslama garşy ukyplylygy almak üçin ýerüsti bejergini geçirmek üçin nurbat fosfatly ýa-da galvanizli zawodlara ibereris, synag üçin laboratoriýamyza nurbatlaryň belli bir bölegini alarys.Laboratoriýa enjamlarymyzda hüjüm tizligi we tork maşynlary bar.Netijede, gaplama awtomatiki gaplaýyş maşynymyz tarapyndan tamamlanar we paket üçin, müşderileriň islegine görä doly düzüp bileris, palet ýa-da palet däl bolup bileris.

Qualityokary hilli önümler, ajaýyp müşderi hyzmaty we bäsdeşlik bahasy barada "bir aýratynlaşdyrylan, bir milliard lomaý lomaý" düşünjesine esaslanýan ýokary hilli önümler, ajaýyp müşderi hyzmaty we bäsdeşlik bahasy barada dolandyryş ýörelgesi bilen yzygiderli gözegçilik edilýär, biz müşderilere hyzmat edýäris bilelikde has gowy dünýä gurmak üçin bütin dünýäde!

chej
ddd
ýuanbliao

ÖNÜMLER

Müşderilerimize has gowy hyzmat etmek üçin zawodymyzda önümçilik liniýalarynyň doly toplumy bar.

basi

1. Sim çyzgysy

未 标题 -1

2.Gaplaň

cuosi

3.Tread Rolling

jiaweiji

4.Drill ýylylyk öndürmek

2221

5. atylylygy bejermek

gggg

6. faceerüsti bejermek

Şiyanshi

7. Hil synagy

dddd

8.Awtomatiki gaplama

datuo

9.Pallet gaplamak

zx

10. Ammardaky önümler

ýüklemek

10. Konteýner ýüklemek

gämi

10. ippingük daşamak

KERTIFIKAT

Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin.Önümlerimiz ISO, DIN, ANSI, BS, JIS standartyna laýyklykda öndürilýär.ISO9001 önümçiliginiň her bir prosesine ýerine ýetirýäris."

60d17abbdc9511

Sergi

Nurbatlar üçin ökde öndüriji bolmakdan başga-da, öz buraw nurbady, üçek nurbady, dyrnaklar, perçinler labyry, boltlar, hozlar, ýuwujylar, bitler we ş.m., açyk we tekiz gutarmagy, poslama garşylygy, ölçegli takyklyk, torkyň we berkligiň ýokary güýji we dürli ölçegler we ululyklar üçin elýeterlidir.Bu önümler Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar, Russiýa, Günorta Amerika we beýleki köp ýurtlara we sebitlere ýyllyk satuwy 30 000 000 dollardan geçýär, biz täze ösýän sebitleri hem giňeldýäris.

60d1998a48f66

Sorag-jogap

S: Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

J: Biz önümçilik liniýalaryna we işçilerine eýe bolan göni zawod.Hemme zat çeýe we orta adam ýa-da söwdagär tarapyndan goşmaça tölegler barada alada etmegiň zerurlygy ýok.

S: Haýsy ýurtlara eksport edýärsiňiz?

J: Harytlarymyz esasan Günorta Amerika Awstraliýa, Kanada, Angliýa, ABŞ, Germaniýa, Taýland, Günorta Koreýa we ş.m. eksport edilýär.

S: Nusga berýärsiňizmi?Mugtmy ýa-da goşmaça?

J: Hawa, nusgany mugt hödürläp bileris, ýöne ýüküň bahasyny tölemeris.

S: Iň pes sargyt mukdary näçe?

J: Aslynda önümlerimiz üçin MOQ ýok.Usuallyöne köplenç kabul etmek aňsat bahadan ugur alyp, mukdary maslahat berýäris.

S: Gowşuryş wagty nähili?

J: Buýruga esaslanýar, adatça öňünden töleg alanyňyzdan soň 15-30 günüň içinde.